Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ (100.000) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ καλύπτεται ως εξής:

1. Η ΠΕΔ Β.Αιγαίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της, αναλαμβάνει εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα δύο μετοχές (9.982) συνολικής αξίας ενενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων είκοσι (99.892) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει ενενήντα εννέα χιλιάδες οχτακόσια είκοσι (99.892) ευρώ

2. Ο Δήμος Μυτιλήνης ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει δεκατρείς (6) μετοχές συνολικής αξίας εξήντα (60) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει εξήντα (60) ευρώ.

3. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει επτά (7) μετοχές συνολικής αξίας εβδομήντα (70) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει εβδομήντα (70) ευρώ.

3. Ο Δήμος Λήμνου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει τέσσερις (4) μετοχές συνολικής αξίας σαράντα (40) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει σαράντα (40) ευρώ.

4. Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει μία (1) μετοχή συνολικής αξίας δέκα (10) ευρώ και έχει συνολικά καταβάλει δέκα (10) ευρώ.