Ο Πρόεδρος

Στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 15 Μαΐου 2020, εκλέχθηκαν από τους μετόχους τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνέχεια στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έλαβε χώρα στις 15 Μαΐου 2020 με την απόφαση με αριθμό 1, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. για την τρέχουσα περίοδο 2020 – 2024, ο κ. Βιόλατζης Ευάγγελος.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της εταιρίας. Εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.