Ο Πρόεδρος

Στη Γενική Συνέλευση που έγινε στις 4 Φεβρουαρίου 2015, εκλέχθηκαν από τους μετόχους τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας. Στη συνέχεια την ίδια μέρα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με θέμα τη συγκρότηση του σε σώμα.

Στη συνεδρίαση αυτή με αριθμό απόφασης 1, εκλέχθηκε ως Πρόεδρος του Δ.Σ. για την τρέχουσα περίοδο 2015 – 2020, ο κ. Σινάνης Προκόπης.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του, διευθύνει τις εργασίες και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τα ζητήματα της εταιρίας. Εκπροσωπεί την εταιρεία και υπογράφει ως Νόμιμος Εκπρόσωπος της.

Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλες τις αρμοδιότητές του ο Αντιπρόεδρος.