Σκοπός

 Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, είναι μία Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 265 του Ν 3463/2006.

Οι σκοποί της όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της είναι:

- Λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
- Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, συναφών με τις πιστοποιήσεις της Εταιρείας.
- Υλοποίηση έργων και προμηθειών.
- Παροχή υπηρεσιών.
- Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης προς ΟΤΑ και λοιπούς Αναπτυξιακούς φορείς.
- Διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
- Υποβολή προτάσεων σε Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και σε αντίστοιχα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Συμμετοχή σε λοιπές αναπτυξιακές εταιρείες.
- Προστασία του περιβάλλοντος.
- Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.
- Υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
- Υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.
 
Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας υλοποιούνται κατά περίπτωση, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.