Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Η Γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο Διοίκησης της Εταιρείας, όπως συμβαίνει σε όλες τις Ανώνυμες Εταιρείες.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της…

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει στα ακόλουθα θέματα:

α) Την παράταση της διάρκειας, τη λύση, την αναβίωση, τη συγχώνευση ή μετατροπή της εταιρίας.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση  θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που κατά τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 6 παρ. 2 και 3) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

γ) Την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με επιφύλαξη των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 14 του Π.Δ. 80/1986 και του άρθρου 22, παρ. 2 του παρόντος. Την εκλογή των Ελεγκτών και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

δ) Την έγκριση εσωτερικού κανονισμού των υπηρεσιών της εταιρίας.

ε) Την έκδοση ομολογιακού δανείου και τους όρους αυτού.

στ) Την αγορά και εκποίηση ακινήτων της Εταιρίας.

ζ) Την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και του προγράμματος εργασιών και του προγράμματος επενδύσεων της εταιρίας του άρθρου 18 του Π.Δ. 80/1986.

η) Τη διάθεση των ετησίων κερδών.

θ) Το διορισμό εκκαθαριστών σε περίπτωση λύσης της εταιρίας. Τη σύσταση θυγατρικών επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή της εταιρίας σε άλλες επιχειρήσεις.

Κάθε φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης μετέχει στη Γενική Συνέλευση με εκπροσώπους που ορίζει το όργανο διοίκησης του φορέα, με απόφαση που λαμβάνει με την απόλυτη πλειοψηφία του νόμιμου αριθμού των μελών του οργάνου αυτού.

Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί το φορέα του, με μετοχές που αντιπροσωπεύουν το πολύ μέχρι δέκα στα εκατό (10%) του μετοχικού κεφαλαίου των κοινών μετοχών. Η θητεία των εκπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία του οργάνου  διοίκησης του φορέα, και λήγει το αργότερο τρεις μήνες μετά την εγκατάσταση της νέας σύνθεσης αυτού του οργάνου.

Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, σύμφωνα με τις αποφάσεις ορισμού των φορέων που εκπροσωπούν είναι:

 •  Κύτελης Ευστράτιος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Βιόλατζης Ευάγγελος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Μαστρογιάννης Ιωάννης, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Χατζηγιάννης Δημοσθένης, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Φραντζέσκος Μιχαήλ, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Τσακύρης Παναγιώτης, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Μανούσος Παράσχος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Φλώρος Γεώργιος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Καραθανάσης Γεώργιος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Κατανάκη Ιωάννα, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Μαμάκος Μιχαήλ, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου
 •  Βαρβαγιάννης Δημήτριος, εκπροσωπεί την ΠΕΔ Β.Αιγαίου