Σκοπός

Σκοπός

Η ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, είναι μία Αναπτυξιακή Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης, που έχει συσταθεί με βάση το Άρθρο 265 του Ν 3463/2006.

Οι σκοποί της όπως αυτοί περιγράφονται στο Καταστατικό της είναι:

 • Λειτουργία του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών της ΠΕΔ Β.Αιγαίου.
 • Εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών, συναφών με τις πιστοποιήσεις της Εταιρείας.
 • Υλοποίηση έργων και προμηθειών.
 • Παροχή υπηρεσιών.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης προς ΟΤΑ και λοιπούς
 • Αναπτυξιακούς φορείς.
 • Διαχείριση και υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Υποβολή προτάσεων σε Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα και σε αντίστοιχα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Συμμετοχή σε λοιπές αναπτυξιακές εταιρείες.
 • Προστασία του περιβάλλοντος.
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων της Περιφέρειας Β.Αιγαίου.
 • Υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
  Υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

Οι ανωτέρω σκοποί της εταιρείας υλοποιούνται κατά περίπτωση, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ