Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από εννέα μέλη. Η θητεία του είναι πενταετής σε αντιστοιχία με τη θητεία των Δημοτικών Αρχών.

Οι Αρμοδιότητες του Δ.Σ. είναι:

1.Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρία και είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπού της και γενικά να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την εταιρία, με εξαίρεση τα ζητήματα τα οποία κατά το νόμο ή το Καταστατικό αυτό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και με τους περιορισμούς και επιφυλάξεις των άρθρων 10 και 23 α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει το σύνολο ή ορισμένες από τις αρμοδιότητες και εξουσίες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας και τη δέσμευσή της με υπογραφή υπό την εταιρική επωνυμία σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μη, καθορίζοντας και την έκταση αυτής της ανάθεσης καθώς και τον τίτλο, την αρμοδιότητα και εξουσία αυτών των προσώπων.

Το Δ.Σ. της εταιρείας που έχει προκύψει μετά από ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 15 Μαΐου 2020, αποτελείται από τους:

  • Βιόλατζη Ευάγγελο, Πρόεδρο
  • Καραθανάση Γεώργιο, Αντιπρόεδρο
  • Κατανάκη Ιωάννα, Γραμματέα
  • Κορδογιάννη Ιουλία, Μέλος
  • Μανούσο Παράσχο, Μέλος
  • Μαστρογιάννη Ιωάννη, Μέλος
  • Παλιβάνη Αναστασία, Μέλος
  • Φλώρο Γεώργιο, Μέλος
  • Φραντζέσκο Μιχαήλ, Μέλος