Μέτοχοι

Μέτοχοι

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε διακόσιες ογδόντα χιλιάδες Ευρώ (280.000) και διαιρείται σε εικοσιοκτώ χιλιάδες (28.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα Ευρώ (10,00 €) η καθεμία.

Το μετοχικό κεφάλαιο των διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) ευρώ το οποίο κατανέμεται σε εικοσιοκτώ χιλιάδες (28.000) κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής αξίας διακοσίων ογδόντα χιλιάδων (280.000) ευρώ καλύπτεται ως εξής:

1. Η ΠΕΔ Β.Αιγαίου, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της, αναλαμβάνει είκοσι εφτά χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα δύο (27.982) μετοχές και ποσοστό 99,93571%.

2. Ο Δήμος Μυτιλήνης ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει έξι (6) μετοχές και ποσοστό 0,021429%.

3. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει επτά (7) μετοχές και ποσοστό 0,025%.

4. Ο Δήμος Λήμνου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει τέσσερις (4) μετοχές και ποσοστό 0,014286%.

5. Ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκάστοτε οριζόμενο εκπρόσωπο του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, αναλαμβάνει μία (1) μετοχή και ποσοστό 0,003571%.