Λοιπές Δραστηριότητες

Συνεργασία με Εργαστήριο Ελαιολάδου Κάτω Τρίτος, ΕΛ.Γ.Ο. και Ι.ΕΛ.Υ.Α..

Μια σημαντική προσπάθεια για την Τοπική Οικονομία και Ανάπτυξη αλλά και για το συντονισμό και την αξιοποίηση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού, ξεκίνησε με την κατ’ αρχήν απόφαση συνεργασίας της εταιρεία μας, με το Εργαστήριο Ελαιολάδου στο

Κάτω Τρίτος, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛ.Γ.Ο.) ‘Δήμητρα’, Ινστιτούτο Ελιάς υποτροπικών φυτών και Αμπέλου (Ι.ΕΛ.Υ.Α.).

Από τις πρώτες επαφές έγινε σαφές ότι οι δύο φορείς μπορούν να στηρίξουν μία από κοινού πρόταση για την μελέτη της επίδρασης διαφόρων καλλιεργητικών πρακτικών συμπεριλαμβανομένης της θρέψης των δένδρων και της συλλογής του ελαιοκάρπου στην ποιότητα των χαρακτηριστικών του ελαιολάδου.

Απώτερος στόχος της συνεργασίας θα είναι η ανάδειξη τοπικών ποικιλιών ελιάς σε σχέση μα τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά. Ενδεχομένως η συνεργασία αυτή να επεκταθεί σε δεύτερο χρόνο και στην καλλιέργεια της αμπέλου, κάτι που αφορά ιδιαίτερα τη Λήμνο και τη Σάμο.

Στα πλαίσια αυτά ήδη οι δύο φορείς προετοιμάζουν την πρόταση τους για ένταξη σε σχετικό μέτρο του νέου ΕΣΠΑ.