Εργαστήριο Δοκιμών

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ

Το Εργαστήριο Δοκιμών της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, λειτουργεί στα πλαίσια της προσπάθειας υλοποίησης οριζόντιων πολιτικών της Αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια μας. Η λειτουργία του ξεκίνησε μαζί με αυτή της εταιρείας το 1991, αρχικά σαν μικροβιολογικό εργαστήριο αποκλειστικά για την προληπτική εξέταση πόσιμων νερών των τότε Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου. Κάτι πρωτόγνωρο για την εποχή με πολλά ερωτηματικά για τη βιωσιμότητα και την αναγκαιότητα της ύπαρξης του.

Στην πορεία κατοχύρωσε μέσα από την αποτελεσματική δουλειά του την παρουσία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το επόμενο βήμα έγινε με την επέκταση του σε Φυσικοχημικές Αναλύσεις του νερού και των λυμάτων, κάτι που έδωσε μια σφαιρική εικόνα της ποιοτικής κατάστασης των νερών στα Νησιά του Νομού μας.
Πρόσφατα επεκτάθηκε σε αναλύσεις εδαφών και φυλλοδιαγνωστικής, απευθυνόμενο κυρίως στον πρωτογενή τομέα , καλύπτοντας ένα κενό που υπήρχε στα Νησιά μας σε αναλύσεις αυτού του είδους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ

Σήμερα μιλάμε πλέον για ένα σύγχρονο Εργαστήριο Ελέγχου Νερών και Λυμάτων, για Μικροβιολογικές και Φυσικοχημικές Αναλύσεις με εξοπλισμό υψηλού επιπέδου, εκπαιδευμένο προσωπικό και πιστοποιημένες υπηρεσίες κατά ISO/IEC 17025:2005.

Απευθύνεται:

- Στους Δήμους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι οποίοι μπορούν μέσα από το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων των νερών τους να ικανοποιούν το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης αλλά και να έχουν μια διαχρονική εικόνα της ποιότητας των νερών τους παίρνοντας όπου χρειάζεται προληπτικά μέτρα.
- Σε Ιδιώτες που επιθυμούν να γνωρίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού των γεωτρήσεων ή των πηγαδιών τους η απλά να αδειοδοτηθούν για τη χρήση τους.
- Στους Επιχειρηματίες που στα πλαίσια εφαρμογής των συστημάτων διακρίβωσης ISO είναι υποχρεωμένοι σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούν αναλύσεις νερού – λυμάτων σε διαπιστευμένο Εργαστήριο.
- Τέλος δεν πρέπει να παραβλέψουμε το ρόλο του στη λειτουργία και την ασφάλεια Δημόσιων Φορέων, όπως τα Νοσοκομεία και τα Στρατόπεδα.

Όμοια το Εργαστήριο με επέκταση της Διαπίστευσης του καλύπτει και τις ανάγκες σε μικροβιολογικές αναλύσεις θαλάσσιου νερού, συμβάλλοντας στον έλεγχο των ακτών και στην προστασία της υγείας των λουομένων.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Με την πιο πρόσφατη επέκταση των δραστηριοτήτων του το Εργαστήριο Δοκιμών, απέκτησε τη δυνατότητα με εξειδικευμένο προσωπικό και συμπλήρωση του μηχανολογικού του εξοπλισμού, για την πραγματοποίηση εδαφολογικών αναλύσεων και εξειδικευμένων αναλύσεων σε φύλλα.

Αυτό προσφέρει ανεκτίμητες υπηρεσίες στους παραγωγούς, που πλέον μπορούν να έχουν πλήρη εικόνα του εδάφους και των ίδιων των φυτών τους, σχετικά με τις ανάγκες τους σε λίπανση. Αυτό μεταφράζεται σε οικονομία από την αγορά περιττών ή ανεπιθύμητων λιπασμάτων και βελτιωτικών σκευασμάτων, σε καλύτερη ποιότητα προϊόντων, σε ανταγωνιστικότερη καλλιέργεια αλλά τελικά σε προστασία του περιβάλλοντος, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα.

Πιο αναλυτικά σχετικά με το Έδαφος πραγματοποιούνται οι παρακάτω αναλύσεις:

- pH
- Αγωγιμότητα
- Ανθρακικό Ασβέστιο %
- Οργανική Ουσία
- Μηχανική Σύσταση
- Κάλιο
- Μαγνήσιο
- Άζωτο
- Φώσφορος
- Βόριο
- Σίδηρος
- Νιτρικά
- Ψευδάργυρο, κτλ

Στη Φυλλοδιαγνωστική μπορούν να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω αναλύσεις:

- Ολικό Άζωτο
- Φώσφορος
- Κάλιο
- Μαγνήσιο
- Βόριο

Το Εργαστήριο Ελέγχου Νερών – Λυμάτων που λειτουργεί με την ευθύνη της Π.Ε.Α. Β.Αιγαίου ΑΕ, μπορεί να χαρακτηριστεί πολύτιμο εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη των Νησιών μας.

Απασχολεί τρεις εξειδικευμένους επιστήμονες:

- Βιολόγο (PhD) για τις Μικροβιολογικές Αναλύσεις
- Χημικό Μηχανικό (MSc) και
- Χημικό (PhD) για τις Φυσικοχημικές αναλύσεις νερών, εδαφών, και Φυλλοδιαγνωστικής.

 

  • ergastirio_peava-000
  • ergastirio_peava-001
  • ergastirio_peava-002
  • ergastirio_peava-003
  • ergastirio_peava-004
  • ergastirio_peava-005
  • ergastirio_peava-006
  • ergastirio_peava-007
  • ergastirio_peava-008
  • ergastirio_peava-009