Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 17-7-2020

αρ.πρωτ.: 209

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Η Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β.Αιγαίου Α.Ε. – ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 4/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για τις ανάγκες λειτουργίας του Φυσικοχημικού Τμήματος του Εργαστηρίου Ελέγχου Νερών-Λυμάτων και Εδαφών.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
– Γεωπόνος κατηγορίας ΠΕ
– Μεταπτυχιακό με ειδίκευση σε επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων.
– Επιθυμητή είναι η εμπειρία σε σχέση με εδαφολογικές αναλύσεις ιδιαίτερα στον τομέα της διάθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων.
– Καλή ή πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας.
– Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με αντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών και εγγράφων που αποδεικνύουν την εμπειρία.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με:
– Βιογραφικό σημείωμα,
– Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και
– Τα σχετικά δικαιολογητικά,
Θα κατατίθενται μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 στις 14.00, στα γραφεία της ΠΕΑ Β.Αιγαίου, στην οδό Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ώρες.

Η παρούσα θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα στις 20-7-2020, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ (www.peava.gr).

Πληροφορίες: Κονιαρέλλης Δημήτρης Τηλ: 222510 29570/27333

Μυτιλήνη, 17/7/2020
Για την Περιφερειακή Εταιρεία Ανάπτυξης Β.Αιγαίου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Βιόλατζης Ευάγγελος