Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

Διακήρυξη για Σύμβαση Προμήθειας με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας, Εγκατάστασης και Συντήρησης Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συστήματος προσδιορισμού μετάλλων, μεταλλοειδών και αλκαλίων – φασματόμετρο μάζας με επαγωγικώς συζευγμένο πλάσμα (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, ICP-MS) συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του…

Αρ. Πρωτ: 365 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Πατήστε το κουμπί προβολή για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο…