Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε. επαναπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Φασματοφωτόμετρου Μάζας με Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού (ICP-MS)» η οποία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφερειακής Εταιρείας Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου Α.Ε…

Αρ. Πρωτ: 366 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πατήστε το κουμπί προβολή για να δείτε ολόκληρο το έγγραφο…