Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε.Α. Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ), ΑΦΜ: 094275806 – ΔΟΥ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Καραντώνη 6, ΤΚ81100, Τηλ 22510 27333-29570

Μυτιλήνη, 10-7-2023

Αρ. πρωτ.: 274

ΠΡΟΣ: Εκπροσώπους Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΑ Β.Αιγαίου ΑΕ
ΚΟΙΝ: Λογιστή εταιρείας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κύριοι,
Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σας καλώ σε Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑ Β.Αιγαίου Α.Ε. η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας, Καραντώνη 6 στη Μυτιλήνη, ημέρα Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, στις 12.00 πμ.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα.

ΘΕΜΑΤΑ της Γενικής Συνέλευσης:

α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 μετά της έκθεσης του Δ.Σ.
β) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.
γ) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για το 2023-2024.
δ) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΠΕΑ Β. Αιγαίου ΑΕ

Βιόλατζης Ευάγγελος